សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច ឆ្នាំ ២០១៤