សមូហកម្មអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច លេខ ៦

សមាគមអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច បានបោះពុម្ព នូវសៀវភៅសមូហកម្មអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច លេខ ៦។

សៀវភៅសមូហកម្មអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច លេខ ៦ នេះ ជាកម្រងជ័យលាភីរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច ឆ្នាំ២០០៩ ដែលក្នុងនោះមាន កំណាព្យ រឿងខ្លី អត្ថបទសាកល្បង និង វិធីសាស្ត្រ និពន្ធ រឿង។

Workshop of Short Story & Poem

January to February, 2010, Nou Hach conducted a training of short story & poem instructed by Ms. Kanitha HENG.

There are ten learners from different institutes. They did exercises and assignments on short stories and poems in both English and Khmer language.

Ms. Kanitha HENG is Cambodian born in USA. She came to Cambodia and shared her knowledge and experience of literature, especially, short story and poem in modern style.

Training of Short Story

សមាគមអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិពន្ធរឿងខ្លី ដែលបង្រៀនដោយ កញ្ញា ភូ ចរិយា។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃចំពោះសិស្ស និស្សិត អ្នកនិពន្ធ និង បងប្អូន ទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិពន្ធរឿងខ្លីនេះ មានរៀងរាលថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ ម៉ោង ១១:០០។